Hydrokolonoterapia

Statut Polskiego Towarzystwa Hydrokolonoterapii

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HYDROKOLONOTERAPII

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Towarzystwo nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Hydrokolonoterapii” i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest „Towarzystwem”.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Zarządu Głównego jest Warszawa.

§4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§5

Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych.

§6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

§7

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Towarzystwa wraz z dodatkiem „Zarząd Główny”, a w odniesieniu do Oddziałów, „Zarząd Oddziału”.

§8

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy ogółu członków.

§2

Rozdział II
Cele i środki działania

§9

Celem Towarzystwa jest:
1.działanie na rzecz rozwoju nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem medycyny prewencyjnej;
2.upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom;
3.upowszechnianie wiedzy o zagadnieniach związanych z rewitalizacją i oczyszczaniem organizmu;
4.zjednoczenie wszystkich lekarzy polskich zajmujących się hydrokolonoterapią, dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowanie tej gałęzi wiedzy w Polsce, jak i zagranicą;
5.zjednoczenie wszystkich podmiotów zainteresowanych tą dyscypliną medyczną;
6.działanie na rzecz rozwoju profesjonalnych ośrodków świadczących usługi hydrokolonoterapii;
7.podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa;
8.zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań;
9.współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia;
10.współdziałanie w doskonaleniu zawodowym lekarzy i średniego personelu medycznego;

§10

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
1.propaguje wymianę doświadczeń w sferze medycyny prewencyjnej poprzez organizację posiedzeń, zjazdów i kongresów naukowych oraz popularno-naukowych;
2.prowadzi kursy doskonalące i wykłady dla członków, jak też dla innych lekarzy, za które przyznaje punkty akredytacyjne (szkoleniowe);
3.popularyzuje zagadnienia medycyny prewencyjnej w społeczeństwie;
4.ogłasza konkursy na opracowanie ważniejszych zagadnień z zakresu działalności Towarzystwa oraz przyznaje nagrody za te prace;
5.prowadzi działalność wydawniczą i naukowo – badawczą;
6.typuje członków na zjazdy naukowe zagraniczne i krajowe oraz do szkolenia w czołowych ośrodkach krajowych i zagranicznych;
7.współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi oraz innymi towarzystwami naukowymi;
8.uczestniczy w imprezach kulturalnych;
9.podejmuje wszystkie inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu medycyny i polepszenia stanu lecznictwa i profilaktyki, współdziałając w tym zakresie
z samorządem lekarskim, z władzami państwowymi i samorządowymi, towarzystwami
i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi oraz z podmiotami gospodarczymi
i osobami fizycznymi.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.członków zwyczajnych,
2.członków nadzwyczajnych,
3.członków honorowych,
4.członków wspierających.

§12

1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być lekarz specjalista w zakresie nauk klinicznych oraz specjalista w zakresie nauk podstawowych, a także każdy lekarz, dietetyk, fizjoterapeuta lub przedstawiciel niemedycznej  dyscypliny naukowej zainteresowany działalnością Towarzystwa, który:
a) złoży do Zarządu wybranego przez siebie Oddziału pisemną deklarację;
b)zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2.Zarząd Oddziału powiadamia Zarząd Główny o przyjęciu nowego członka w terminie do trzydziestu  dni od podjęcia uchwały.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz zgłaszania wniosków;
2.czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
3.uczestniczenia w Zjazdach naukowych i wszystkich innych spotkaniach urządzanych przez
Towarzystwo;
4.korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy Towarzystwa;
5.noszenia odznaki Towarzystwa.

§14

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
1.przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa;
2.aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
3.regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa. Emerytowani członkowie Towarzystwa są zwolnieni z opłacania składek.

§15

1.Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może być przedstawiciel personelu medycznego,
o co najmniej średnim wykształceniu.
2.Członkowie nadzwyczajni przyjmowani są w tym samym trybie co członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz mają takie same prawa i obowiązki, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§16

1.Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać obywatel polski lub obcokrajowiec, który położył szczególne zasługi na polu nauk medycznych i rozwoju Towarzystwa oraz polskiej medycyny.
2.Godność honorowego członka Towarzystwa nadawana jest uchwałą Zarządu Głównego.
3.Członkowie honorowi Towarzystwa mogą:
a) uczestniczyć z głosem doradczym w zgromadzeniach naukowych i innych spotkaniach urządzanych przez Towarzystwo (nie opłacając opłat zjazdowych);
b) korzystać z urządzeń i pomocy Towarzystwa;
c) nosić odznakę Towarzystwa.

§17

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa.

§18

1.Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela w zebraniach kół, klubów i oddziałów Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski oraz korzystać z poradnictwa.
2.Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegać uchwał władz Towarzystwa.

§19

1.Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,
b) skreślenia z listy Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą zadeklarowanych świadczeń za okres przekraczający 1 rok,
c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§20

Zarząd Główny ma prawo nadać Medal Towarzystwa na wniosek członków Zarządu Głównego lub na wniosek Zarządu Oddziału.

§21

1.Członkostwo członków zwyczajnych i nadzwyczajnych ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
b) skreślenia przez Zarząd Oddziału w przypadku nieopłacenia składek przez okres dwóch lat, mimo pisemnego upomnienia;
c) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa lub
w wypadku  popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa.
2.Członek, którego członkostwo ustało na skutek dobrowolnego wystąpienia lub skreślenia
z powodu  nieopłacenia składek może być ponownie przyjęty na ogólnie obowiązujących zasadach.
3.Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Głosowanie
w takim przypadku jest tajne.

§22

Członkostwo członków honorowych ustaje wskutek:
1.dobrowolnego zrzeczenia się godności przez członka zagranicznego lub honorowego, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa;
2.pozbawienia godności członka honorowego dokonanego na wniosek Zarządu Głównego uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów za działalność na szkodę Towarzystwa.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§23

1.Władzami Towarzystwa są:
a) Walny Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Funkcję Prezesa Zarządu Głównego i Przewodniczącego Oddziału Towarzystwa można pełnić przez dwie kolejne kadencje. W skład Zarządu Głównego wchodzi bez konieczności wyboru Prezes ustępującego Zarządu. Wybór Sekretarza i Skarbnika Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału następuje na wniosek Prezesa Zarządu Głównego lub Przewodniczącego Oddziału w głosowaniu tajnym lub jawnym. O sposobie głosowania decyduje organ wybierający w głosowaniu jawnym.
3.Uchwały władz, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Następne posiedzenie władz z tym samym porządkiem obrad jest ważne, a władze są władne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

§24

1.Najważniejszą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Delegatów zwołany przez Zarząd Główny. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2.Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest w odstępach 3-letnich.

§25

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1.uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
2.wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu Delegatów,
3.zatwierdzenie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,
4.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
5.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
6.wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
7.zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
8.rozpatrywanie odwołań od uchwał wykluczających członków podjętych przez Zarząd Główny,
9.podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu lub rozwiązania się Towarzystwa, z tym że uchwały w tym zakresie podejmowane są większością 2/3 uprawnionych do głosowania,
10.podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§26

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie,  bez względu na ilość obecnych.

§27

1.W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą delegaci wybrani przez Zgromadzenia Członków Oddziałów Towarzystwa w proporcji : 1 delegat na 10 członków Oddziału według listy członków na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Walny Zjazd Delegatów nowej kadencji.
2.Zgromadzenie Członków Oddziału dokonującego wyboru delegatów zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w ciągu 30 dni od upływu kadencji władz Towarzystwa.
3.Kadencja delegatów trwa trzy lata, a delegaci wybrani na Walny Zjazd Delegatów są również delegatami na wszystkie Nadzwyczajne Zjazdy Delegatów odbywające się w trakcie ich kadencji.
4.W przypadku konieczności wyboru nowego delegata lub nowych delegatów w trakcie kadencji, wobec śmierci delegata lub rezygnacji delegata z mandatu, wyboru tego dokonuje Zgromadzenie Członków Oddziału Towarzystwa. Postanowienia ustępu 2 stosuje się odpowiednio.

§28

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów Towarzystwa za pośrednictwem Zarządów Oddziałów. Zawiadomienia te
w imieniu Zarządu Głównego wysyła jego Prezes co najmniej na trzydzieści dni przed terminem Walnego Zjazdu bądź też inny członek Zarządu Głównego działający na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Główny.

§29

1.Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej trzech członków Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech Zarządów Oddziałów Towarzystwa.
2.Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące od daty ważnego zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.

§30

1.Zarząd Główny składa się z co najmniej trzech członków.
2.W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą:
a) Prezes
b) były Prezes
c) dwóch Vice-prezesów
d) Sekretarz
e) Skarbnik
f) od jednego do dziesięciu członków.
3.Prezes Towarzystwa może używać insygniów Towarzystwa, których rodzaj i zasady używania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§31

1.Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi
i uchwałami Zjazdu Delegatów,
b) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, komisji, sekcji i grup, problemowych stałych
i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,
c) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
d) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
e) wykluczanie członków Towarzystwa,
f) wybór członka Zarządu Głównego w przypadkach określonych w § 33,
g) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do pokrewnych stowarzyszeń krajowych
i zagranicznych oraz utrzymywanie kontaktu z innymi organizacjami naukowymi
i towarzystwami,
h) ustalenie zasad udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych i zagranicznych,
i) współpraca z ośrodkami akademickimi,
j) współpraca z krajowymi specjalistami w zakresie gastroenterologii, chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, radiologii i innych specjalności,
k) ustalanie wysokości składek członkowskich,
l) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
m) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości Towarzystwa oraz o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego jednorazowo kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
n) wybór Redaktora Naczelnego i Rady Programowej organu prasowego Towarzystwa,
o) przyjmowanie, nie rzadziej niż raz na trzy lata sprawozdania Redaktora Naczelnego
i Rady Programowej organu prasowego Towarzystwa. Koszty związane z działalnością Rady Programowej pokrywa Zarząd Główny Towarzystwa,
p) ostateczne rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Zarządów Oddziałów jako pierwszej instancji w sprawach sporów pomiędzy członkami.
2.Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa łącznie, w tym Prezes lub Vice-Prezes, z tym że na nabywanie, zbywanie i obciążenie nieruchomości Towarzystwa oraz na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego jednorazowo kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych wymagana jest uchwała Zarządu Głównego.

§32

1.Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów.
2.W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczącego posiedzenia.
3.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

§33

W wypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Zarządu Głównego lub jego śmierci w trakcie kadencji, Zarząd Główny dokonuje wyboru nowego członka spośród kandydatów wskazanych przez Prezydium Zarządu Głównego oraz Zarządy Oddziałów. Liczba wybranych w powyższy sposób członków nie może przekroczyć połowy składu Zarządu Głównego.

§34

1.Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2.Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Głównej Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, wyboru członka lub członków Głównej Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów na zasadach ogólnych.

§35

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2.występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3.występowanie na Walnym Zjeździe ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
4.nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów.

§36

Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

Rozdział V
Oddziały Towarzystwa

§37

1.Oddziały Towarzystwa mogą być powoływane:
a) w miastach wojewódzkich, w których co najmniej 10-ciu członków zwyczajnych Towarzystwa wyrazi gotowość organizacji Oddziału.
2.Powołanie oddziałów następuje uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa.

§38

1.Władzami Oddziału są:
a) Zgromadzenie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2.Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata i upływa w dniu wyboru nowego Zarządu Głównego. Funkcję Przewodniczącego Oddziału można pełnić przez dwie kolejne kadencje.

§39

1.Najwyższą władzą Oddziału jest Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału.
2.Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§40

Do kompetencji Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
1.uchwalanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów;
2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Oddziału
i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
3.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
4.wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
5.wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów.

§41

O Zgromadzeniu Członków Oddziału powiadamiani są wszyscy członkowie Oddziału Towarzystwa.

§42

Zgromadzenie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych.

§43

1.Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Oddziału, na żądanie Zarządu Głównego oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału bądź 1/3 liczby członków Oddziału.
2.Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania bądź wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§44

O terminie i porządku obrad Zgromadzenia Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków poprzez wysłanie zawiadomień co najmniej na 1 miesiąc przed terminem Zgromadzenia.

§45

1.Zarząd Oddziału składa się z co najmniej trzech członków, w tym:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy Przewodniczącego,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika.
2.W wypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Zarządu Oddziału lub jego śmierci
w trakcie kadencji, Zarząd Oddziału dokonuje wyboru nowego członka spośród kandydatów wskazanych przez pozostałych członków Zarządu Oddziałów. Liczba wybranych w powyższy sposób członków nie może przekroczyć połowy składu Zarządu Oddziału.

§46

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1.kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa;
2.reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;
3.podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków Towarzystwa;
4.zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień nadanych przez Zarząd Główny;
5.składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu o działalności Oddziału;
6.rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami wynikłych w obrębie Oddziału jako pierwszej instancji;
7.składanie wniosków do Zarządu Głównego o nadanie tytułu Członka Honorowego
i wyróżnienie medalem Towarzystwa.
8.Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Oddziału  łącznie, w tym Przewodniczący.

§47

1.Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2.W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Oddziału,
a w przypadku jego nieobecności głos Przewodniczącego posiedzenia.

§48

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

§49

1.Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. W przypadku konieczności uzupełnienia składu  Komisji Rewizyjnej Oddziału w trakcie kadencji, wyboru członka lub członków Komisji Rewizyjnej Oddziału dokonuje  Zgromadzenie Członków Oddziału na zasadach ogólnych.
2.Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
3.W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału, a w przypadku jego nieobecności głos Przewodniczącego posiedzenia.

§50

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1.przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki  finansowej;
2.występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
3.występowanie na Zgromadzeniu Członków Oddziału z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.

Rozdział VI
Sekcje Towarzystwa

§51

1.Dla gałęzi nauk lekarskich, które rozwijają się w samodzielną dyscyplinę naukową
i posiadają dostatecznie rozwinięte kadry osobowe oraz dla prowadzenia intensywnej działalności naukowej i organizacyjnej w określonej dziedzinie, na wniosek grupy inicjatywnej Zarząd Główny może powołać:
a) komisje,
b) sekcje,
c) grupy naukowe.
2.Członkiem komisji, sekcji i grupy może być każdy członek Towarzystwa.

§52

Działalność komisji, sekcji i grup regulowana jest opracowanymi przez nie regulaminami, które zatwierdza Zarząd Główny.

§53

Działalność komisji finansowana jest przez Zarząd Główny.

§54

1.Działalność sekcji i grup finansowana jest z ich środków własnych.
2.Środki własne sekcji i grup mogą pochodzić ze składek, których wysokość określa regulamin oraz darowizn.
3.Działalność sekcji i grup może być dofinansowana ze środków Zarządu Głównego.

Rozdział VII
Majątek Stowarzyszenia

§55

Towarzystwo uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł:
a) składek członków,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) subwencji i dotacji,
e) dochodów z majątku ruchomego oraz nieruchomości stanowiących własność Towarzystwa,
f) działalności własnej Towarzystwa.

§56

1.Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny.
3.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy prezesa Zarządu i jednego z członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§57

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów : (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§58

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

§59

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach.

Odpowiedz

Skomentuj